REGULAMIN VIII BIEGU AGH
www.bieg.agh.edu.pl
Bieg AGH 2019 | Regulamin

 1. Organizator

Organizatorem biegów jest:

 

Fundacja dla AGH

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Biuro czynne: poniedziałek-piątek 10.00 – 14.00

Ul. Czarnowiejska 50b/2, 30-054 Kraków

tel: 881 933 879, (012 617 – 46 – 04)

fax: (012) 617 – 46 – 05

e-mail: fagh.krakow@gmail.com (f-agh@agh.edu.pl)

 

AZS AGH

 1. Piastowska 26a p.109, 1 piętro

30-070 Kraków,

tel: 12 617-35-24,

fax: 12 626-20-32,

mail: azs@agh.edu.pl

SWFiS AGH

 1. Piastowska 26a, 2 piętro, pok. 204

Tel. 12 888 20 22

 1. Strona internetowa zawodów to:

www.bieg.agh.edu.pl

 1. Honorowym patronem biegu jest:

Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Bieg pod patronatem Jego Magnificencji

prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki.

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków,

www.agh.edu.pl,

tel: 012 617 20 02,

fax: 012 633 46 72 (rektorat)

 1. Miejsce i termin
 2. Biegi AGH odbędą się w dniu 8 czerwca 2019 roku o godz. 16.00.
 3. Start i meta ul. Reymonta 23 (na wysokości Wydziału Odlewnictwa AGH). Mapy z lokalizacji poszczególnych tras będą umieszczone na stronie internetowej biegów www.bieg.agh.edu.pl

III. Założenia organizacyjne

 1. Biegi zostaną organizowane w ramach obchodów Dnia AGH na dystansach:

– 5 km

-10 km

 1. Zawodnicy biegów na dystansie 5 i 10 km wystartują jednocześnie. Trasa obu biegów składa się z pętli 5 km. Zawodnicy biegu głównego pokonują 2 pętle,

zawodnicy biegu na 5 km – jedną pętle.

III. Opis trasy :

1.Trasa została wyznaczona z zachowaniem reguł ujętych w przepisach PZLA.

 • odległość startu od mety – poniżej długości połowy trasy (odległość = 0 metrów),
 • różnica wysokości Mety względem Startu wynosi 0 metrów (max -10 metrów),
 • pomiar skalibrowanym kołem mierniczym.
 1. Limit czasu 1 godzina 30 minut dla dystansu 10 km, 45 minut dla dystansu 5 km.
 2. Organizator zapewnia posiłek regeneracyjny po biegach. Do odbioru na terenie Dnia AGH (ul. Rostafińskiego 2) – w namiotach gastronomicznych.
 3. Każdy z uczestników będzie miał możliwość skorzystania z depozytu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w depozycie. Depozyt znajduje się na terenie Dnia AGH (ul. Rostafińskiego 2).
 4. Istnieje możliwość skorzystania z szatni i pryszniców – Studium Wychowania Fizycznego i Sportu AGH (ul. Piastowska 26a).
 1. Zgłoszenia
 2. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na stronie internetowej www.bieg.agh.pl.
 3. Zarejestrowany zawodnik, który poprawnie wypełnił kartę zgłoszenia i uiścił opłatę otrzymuje numer startowy, który widnieje przy jego nazwisku na liście startowej oraz który otrzyma w biurze zawodów przed Biegiem AGH.
 4. Po wypełnieniu karty zgłoszenia uczestnik ma 7 dni na dokonanie opłaty startowej. Osoby, które nie uiszczą wpłaty w tym terminie zostaną usunięte z listy.
 5. Rejestracji można dokonać tylko na jeden z dystansów. Po uiszczeniu opłaty nie ma możliwości zmiany dystansu, ani przepisania wpisowego na innego uczestnika.
 6. Zgłoszenie każdego zawodnika powinno być własnoręcznie podpisane. Podpis na karcie rejestracji można dokonać w biurze zawodów przed rozpoczęciem biegu, w momencie odbierania numeru startowego i pakietu startowego zawodnika.
 7. System zapisów na stronie www zostanie zamknięty 8 dni przed biegiem (31.05), lub po wypełnieniu limitu uczestników.
 8. W przypadku dostępnych miejsc dla uczestników istnieje możliwość zapisu na zawody w Biurze Zawodów w dniach 6-8 czerwca. Opłata startowa wynosi wówczas 80 zł. Biuro Zawodów w dniach 6-7 czerwca w Fundacji dla AGH (ul. Czarnowiejska 50b/2), w dniu 8 czerwca na terenie „Dnia AGH” (korty tenisowe przy ul. Rostafińskiego).
 1. Uczestnictwo
 2. Uczestnikami biegów AGH mogą być osoby, które najpóźniej dnia 8 czerwca 2019 roku ukończą 16 lat. Zawodnicy niepełnoletni mogą wystartować za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. Odpowiedni formularz będzie dostępny na stronie internetowej biegów, najpóźniej 10 dni przed imprezą.
 3. Wszyscy zawodnicy startujący w biegach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Weryfikacja odbywa się na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.
 4. Studentki oraz studenci AGH dodatkowo zobowiązani są do okazania ważnej legitymacji studenckiej.
 5. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o braku przeciwwskazań do udziału w biegu.
 6. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przyczepienia numeru startowego na klatce piersiowej w taki sposób, by umożliwiać identyfikację zawodnika. Numer nie może być przykryty, ani zasłonięty.
 7. Zarejestrowany poprzez formularz elektroniczny zawodnik, który nie odbierze numeru startowego nie może wystartować w biegu, nie będzie również klasyfikowany.
 8. Organizator nie dopuszcza do biegu osoby z kijkami do Nordic Walking.
 1. Opłaty

1.Opłata startowa jest taka sama dla dystansu 5 i 10 kilometrów i wynosi:

 • 50 zł – do 31 maja,
 • 80 zł – w Biurze Zawodów (6,7,8 czerwca).
 1. Opłatę startową należy wnosić przez system płatności udostępniony na stronie zgłoszeń on – line z dopiskiem bieg, 5 lub 10 km, imię, nazwisko, oraz nr indeksu (tylko studenci AGH), wydział (pracownicy oraz studenci AGH).
 2. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

UWAGA! Osoby, które dokonują opłaty w Biurze Zawodów nie mają gwarancji pełnego pakietu startowego.

VII. Biuro Zawodów

Pakiety startowe będą wydawane 06.06. i 07.06.2019 (czwartek, piątek) w ogródku Klubo-księgarni Microscup (ul. Czarnowiejska 50b, 30-054 Kraków) w godzinach od 9:00-15:00.

Pakiety startowe będzie można również odbierać w dniu zawodów przy ul. Rostafińskiego 2 (teren Dnia AGH), w godzinach 11.00-15.00. Godzina 15.00 w dniu 8.06.2018 jest ostateczną godzina zamknięcia biura zawodów. Osoby które nie zdążą odebrać pakietu startowego przed godzina 15.00 nie będą dopuszczone do udziału w zawodach.

VIII. Klasyfikacje i nagrody

 1. Każdy uczestnik, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.
 2. Zwycięzcy kategorii OPEN oraz AGH otrzymają:
 3. Bieg główny kobiet i mężczyzn na dystansie 10 km:

Kategoria OPEN – K

1 miejsce 250 zł

2 miejsce 200 zł

3 miejsce 150 zł

Kategoria OPEN – M

1 miejsce 250 zł

2 miejsce 200 zł

3 miejsce 150 zł

Kategoria OPEN Studentki AGH

1 miejsce 200 zł

2 miejsce 150 zł

3 miejsce 100 zł

Kategoria OPEN Studenci AGH

1 miejsce 200 zł

2 miejsce 150 zł

3 miejsce 100 zł

 1. Bieg kobiet i mężczyzn na dystansie 5 km

Kategoria OPEN – K

1 miejsce 250 zł

2 miejsce 200 zł

3 miejsce 150 zł

Kategoria OPEN – M

1 miejsce 250 zł

2 miejsce 200 zł

3 miejsce 150 zł

Kategoria OPEN Studentki AGH

1 miejsce 200 zł

2 miejsce 150 zł

3 miejsce 100 zł

Kategoria OPEN Studenci AGH

1 miejsce 200 zł

2 miejsce 150 zł

3 miejsce 100 zł

 1. Nagrody pieniężne zdobyte przez zawodniczki i zawodników będą wypłacane wyłącznie przelewem na indywidualne konta bankowe do 14 dni od daty biegu. Zdobywcy nagród zobowiązani są do przesłania danych dot. przelewów na mail: f-agh@agh.edu.pl, najpóźniej do 2 dni od daty biegu.
 2. Rozdanie nagród przewidziane jest około godziny 18:00.
 3. Osoby nagrodzone w kategorii OPEN, jeśli są studentami AGH otrzymują również nagrody w kategorii Student i Studentka.
 4. Limit uczestników biegu łączny na obu dystansach wynosi 700 osób. Decyduje kolejność wpłat.
 5. Dodatkowa kategoria dla studentów AGH „Nieobecni tracą” dla najliczniejszej reprezentacji Wydziału AGH w Biegu.
 6. Dodatkowo studenci AGH biorą udział w klasyfikacji Ligii Międzywydziałowej. Szczegóły i regulaminy Ligii na stronie www.azs.agh.edu.pl/lmw
 1. Postanowienia końcowe
 • Uczestnik biegu ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i winien stosować się do przepisów ruchu drogowego, oraz wskazań osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.
 • Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
 • Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 • Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
 • Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie 10 kilometrów i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 1 godziny i 30 minut, a trasie 5 km w czasie 45 min.
 • Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 17:30 są zobowiązani do przerwania biegu i opuszczenia trasy. Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
 • Zabrania się używania na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami organizatora oraz odpowiednich służb kierujących ruchem. Zabroniony jest również start ze zwierzętami.
 • Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Oświadczenie dotyczące startu na własną odpowiedzialność będzie podpisywane przed wydaniem numeru startowego.
 • Organizator zaleca uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
 • Uczestnicy odpowiadają finansowo za wyrządzone przez siebie szkody powstałe na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie najpóźniej 10 dni przed imprezą. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. O zmianach w regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej.
 • W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
 • Bieg19-zgoda-rodzicow
 • UPOWAŻNIENIE-DO-ODBIORU-PAKIETU.doc